Kosiv District of Ukraine Twinning

Beginning in the early 1900s, the Smoky Lake Region benefited from a massive influx in immigration from Ukraine. Today, Ukrainian people and culture are interwoven into the fabric of our communities, businesses, and future. 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION BETWEEN KOSIV DISTRICT, IVANO-FRANKIVSKA, UKRAINE AND SMOKY LAKE REGION, ALBERTA, CANADA

МЕМОРАНДУМ ПРО РОЗУМІНЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ КОСІВСЬКИМ РАЙОНОМ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЮ, УКРАЇНОЮ І РЕГІОНОМ ДИМНИХ ОЗЕР, АЛЬБЕРТА, КАНАДА

Recognizing the long cultural and historic connections and friendships that exist between citizens of Ivano-Frankivska Oblast and the Province of Alberta, recognizing the commitment shared in improving and sustaining the historic and cultural connections, Kosiv District and Smoky Lake Region enter into this Memorandum of Understanding on Cooperation to work together to:

  • support efforts to prepare and execute a Twinning Agreement between Kosiv District and the Smoky Lake Region;
  • support opportunities for collaboration between private sector organizations by facilitating connections and direct introductions;
  • facilitate opportunities for collaboration in the areas of education, culture, economics and social initiatives.

This Memorandum of Understanding on Cooperation will be for a period of five (5) years from the date of execution. Extension for any additional period will be at mutual written consent.

This Memorandum of Understanding on Cooperation will be signed in both Ukrainian and English, with both versions having equal standing.

Визнаючи тривалі культурно-історичні зв’язки та дружні стосунки, які існують між громадянами Івано-Франківської області та провінції Альберта, визнаючи зобов’язання, спрямовані на вдосконалення та підтримку історичних та культурних зв’язків, Косівський район та Смокі озерний край укладають цей Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці для спільної роботи, щоб:
  • підтримати зусилля з підготовки та виконання Угоди про побратимство між Косівським районом та регіоном Смокі-Лейк;
  • підтримувати можливості для співпраці між організаціями приватного сектору шляхом сприяння встановленню зв’язків та безпосереднього знайомства;
  • сприяти можливості для співпраці в галузі освіти, культури, економіки та соціальних ініціатив.

Цей Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці діятиме протягом п’яти (5) років з дати виконання. Продовження на будь-який додатковий період відбувається за взаємною письмовою згодою.

Цей Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці буде підписаний українською та англійською мовами, причому обидві версії мають рівний статус.Craig Lukinuk
Reeve,
Smoky Lake County

Hank Holowaychuck
Mayor,
Town of Smoky Lake


Leo Chapdelaine
Mayor,
Village of Vilna

Casey Caron
Mayor,
Village of Waskatenau